Description of the postal service provision procedure

1. When providing postal services, AEC Parcel Service (hereinafter – the Company) complies with the requirements of the Postal Law of the Republic of Lithuania, the rules for the provision of postal services and other legal acts governing the provision of postal services and cooperates with various Customers and ensures the delivery of postal parcels (not exceeding 50 kg) from the territory of the Republic of Lithuania outside the EU and vice versa.

2. Procedure for providing postal services:

2.1. receiving an order by phone, by electronic means (through system-to-system integration), or by email [email protected]

2.2. completion of customs formalities and customs storage of postal items (responsible representative of the Company’s customs broker),

2.3. delivery of the shipment from the customs warehouse to an externally hired sender or to the Customer (responsible driver — forwarder),

2.4. delivery of the collected parcel to the terminals of parcel carriers in the Republic of Lithuania,

2.5. distribution of shipments by direction (responsible terminal manager),

2.6. delivery of the parcel to the recipient (responsible driver — forwarder),

2.7. return of the consignment note or undelivered consignment to the terminal of the parcel carrier.

3. The procedure for providing postal services when transporting parcels from the Republic of Lithuania:

3.1. receiving an order by phone, by electronic means (through system-to-system integration) or by e-mail [email protected];

3.2. delivery of the parcel to the carrier of small parcels (responsible driver — forwarder),

3.3. delivery of the collected parcel to the terminal of the parcel carrier in the Republic of Lithuania,

3.4. distribution of shipments at the terminal according to direction (responsible warehouse manager),

3.5. delivery of the shipment to the customs warehouse (responsible driver — forwarder),

3.6. return of the consignment note or undelivered consignment to the terminal of the consignment carrier,

3.7. completion of customs formalities in the customs warehouse and formalization of the necessary customs procedures for the export of the shipment from the EU customs territory and transfer of the shipment to the carrier specified by the Customer, delivering the shipment outside the EU (responsible representative of the Company’s customs broker);

4. When providing postal services and cooperating with Customers, the Company must ensure and monitor that postal shipments:

4.1. would be presented to the recipients for personal signature or placed in the mailboxes, and if this cannot be done, — by notifying the recipient;

4.2. addressed to a person at his place of work or education, dormitory, place of military service, hospital, sanatorium, camp or place of imprisonment, would be delivered to the administration or its authorized persons;

4.3 shipments that cannot be delivered to the recipient or returned to the sender, when the sender (recipient) refuses to pick it up or when the recipient (sender) does not live at the specified address, although a written notification has been sent to him, after 2 months. would be transferred to state ownership, by notifying the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania. The message is accompanied by the postal service provider’s tag that the sender (recipient) invited to pick up the postal parcel did not arrive or refused the parcel;

4.4. documents confirming the delivery of the parcel to the recipient, which would indicate the name of the recipient and the name, surname, signature of the person who accepted the postal item or the name, surname, signature of the recipient, date of delivery of the postal item, address, name of the sender or name, surname, would be kept for 6 months from the post office delivery date. When there is a dispute between the Company and users regarding the delivery of a postal item, the Company must keep the documents specified in this point until the day the dispute is resolved;

4.5. would be returned to the sender if they were not delivered or delivered to the recipient when the activity of providing the postal service is terminated.

5. When providing postal services, the Company must also:

5.1. provide information about the postal service provider’s name, legal status, legal form, registered office address, register name, registration code or equivalent identification data from the register, value added tax payer code, contact data (correspondence address, telephone number, e-mail address), working time;

5.2. enable users to contact him by phone or other electronic means of communication;

5.3. publicly publish this description, information about the types of postal service provided, their conditions of provision, terms of the postal service provision agreement, including postal service tariffs, and other information that affects the user’s decision to use the postal service;

5.4. publicly publish information about postal service locations;

5.5. to guarantee the confidentiality of correspondence to users;

5.6. to provide information about the location of the postal package at any time (tel. +1 312 626 6661);

5.7. to respond to the user’s complaint related to the provision of the postal service within 14 days from the date of receipt of the complaint (the responsible manager of the Company, tel. +1 312 626 6661):

5.8. ensure that the shipment is accompanied by an order acceptance document that can be used for cancellation

5.9. Submit reports on the provided postal service to the Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania in accordance with the procedure and periodicity established by the Postal Law of the Republic of Lithuania, the Postal Service Provision Rules and other legal acts regulating the provision of postal services (responsible Company Manager, tel.: +1 312 626 6661).

Employees are responsible for violations of this procedure in the manner and under the conditions established by the Company’s internal procedure rules and/or legal acts.

Pašto paslaugos teikimo tvarkos aprašas

1. AEC Parcel Service (toliau tekste – Bendrovė), teikdama pašto paslaugas, laikosi Lietuvos Respublikos pašto įstatymo, Pašto paslaugos teikimo taisyklių ir kitų pašto paslaugos teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir bendradarbiauja su įvairiais Užsakovais bei užtikrina pašto siuntų gabenimą (neviršijančių 50 kg) iš Lietuvos Respublikos teritorijos už ES ribų ir atvirkščiai.

2. Pašto paslaugų teikimo tvarka:

2.1. užsakymo gavimas telefonu elektroninėmis priemonėmis (per sistema – sistemai integraciją), arba elektroniniu paštu [email protected]

2.2. muitinės formalumų atlikimas ir pašto siuntų muitinis sandėliavimas (atsakingas Bendrovės muitinės tarpininko atstovas),

2.3. siuntos perdavimas iš muitinės sandėlio samdomam iš išorės siuntėjui arba Užsakovui (atsakingas vairuotojas — ekspeditorius),

2.4. paimtos siuntos atvežimas į  siuntų vežėjų terminalus Lietuvos Respublikoje,

2.5. siuntų paskirstymas pagal kryptį (atsakingas terminalo vadovas),

2.6. siuntos pristatymas gavėjui (atsakingas vairuotojas — ekspeditorius),

2.7. siuntos važtaraščio arba nepristatytos siuntos grąžinimas į siuntų vežėjo terminalą.

3. Pašto paslaugų teikimo tvarka, gabenant siuntas iš Lietuvos Respublikos:

3.1. užsakymo gavimas telefonu elektroninėmis priemonėmis (per sistema – sistemai integraciją), arba elektroniniu paštu [email protected];

3.2. siuntos perdavimas smulkių siuntų vežėjui (atsakingas vairuotojas — ekspeditorius),

3.3. paimtos siuntos atvežimas į  siuntų vežėjo terminalą Lietuvos Respublikoje,

3.4. siuntų paskirstymas terminale pagal kryptį (atsakingas sandėlio vadovas),

3.5. siuntos pristatymas muitinės sandėliui (atsakingas vairuotojas — ekspeditorius),

3.6. siuntos važtaraščio arba nepristatytos siuntos grąžinimas į siuntos vežėjo  terminalą,

3.7. muitinės formalumų atlikimas muitinės sandėlyje bei reikiamų siuntos išgabenimui iš ES muitų teritorijos muitinės procedūrų įforminimas ir siuntos perdavimas Užsakovo nurodytam vežėjui, pristatančiam siuntą už ES ribų (atsakingas Bendrovės muitinės tarpininko atstovas);

4. Teikdama pašto paslaugas ir bendradarbiaudama su Užsakovais, Bendrovė privalo užtikrinti ir sekti, kad pašto siuntos:

4.1. būtų pateiktos gavėjams asmeniškai pasirašytinai arba įdėtos į gaunamųjų laiškų dėžutes, o jeigu to padaryti negalima, — apie tai pranešant gavėjui;

4.2. adresuotos asmeniui į jo darbo ar mokymosi vietą, bendrabutį, karo tarnybos vietą, ligoninę, sanatoriją, stovyklą ar įkalinimo vietą, būtų pristatytos administracijai arba jos įgaliotiems asmenims;

4.3 siuntos, kurių neįmanoma pristatyti gavėjui ar grąžinti siuntėjui, kai siuntėjas (gavėjas) atsisako ją paimti arba kai nurodytu adresu gavėjas (siuntėjas) negyvena, nors jam buvo išsiųstas rašytinis pranešimas, po 2 mėn. būtų perduodamos valstybės nuosavybėn, pranešant apie tai Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Prie pranešimo pridedama pašto paslaugos teikėjo žyma, kad siuntėjas (gavėjas) kviečiamas atsiimti pašto siuntos neatvyko arba siuntos atsisakė;

4.4. dokumentai, patvirtinantys siuntos pateikimą gavėjui, kuriuose būtų nurodytas gavėjo pavadinimas ir pašto siuntą priėmusio asmens vardas, pavardė, parašas arba gavėjo vardas, pavardė, parašas, pašto siuntos įteikimo data, adresas, siuntėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, būtų saugomi 6 mėnesius nuo pašto siuntos pateikimo dienos. Kai kyla ginčas tarp Bendrovės ir naudotojų dėl pašto siuntos pateikimo, šiame punkte nurodytus dokumentus Bendrovė privalo saugoti iki ginčo išsprendimo dienos;

4.5. būtų grąžinamos siuntėjui, jei jos nebuvo pristatytos ar neįteiktos gavėjui, kai nutraukiama pašto paslaugos teikimo veikla.

5. Teikdama pašto paslaugas Bendrovė taip pat privalo:

5.1. teikti informaciją apie pašto paslaugos teikėjo pavadinimą, teisinį statusą, teisinę formą, buveinės adresą, registro pavadinimą, registracijos kodą arba lygiaverčius identifikacijos duomenis iš registro, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodą, kontaktinius duomenis (korespondencijos adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą), darbo laiką;

5.2. sudaryti galimybę naudotojams su juo susisiekti telefonu arba kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis;

5.3. viešai skelbti šį aprašą, informaciją apie teikiamas pašto paslaugos rūšis, jų teikimo sąlygas, pašto paslaugos teikimo sutarties sąlygas, įskaitant pašto paslaugos tarifus, ir kitokią informaciją, turinčią įtakos naudotojo apsisprendimui naudotis pašto paslauga;

5.4. viešai skelbti informaciją apie pašto paslaugos teikimo vietas;

5.5. naudotojams garantuoti susirašinėjimo slaptumą;

5.6. bet kuriuo laiku teikti informaciją apie pašto siuntos buvimo vietą (tel. +1 312 626 6661);

5.7. atsakyti į naudotojo su pašto paslaugos teikimu susijusį skundą per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos (atsakingas Bendrovės vadovas, tel. +1 312 626 6661):

5.8. užtikrinti, kad prie siuntos būtų pridėtas užsakymo priėmimo dokumentas, pagal kurį būtų galima nustatyti pašto paslaugos teikėją, pašto paslaugos teikimo vietą (adresą), kur naudotojas galėtų kreiptis, siuntos priėmimo siųsti datą ir pristatymo gavėjui datą;

5.9. Lietuvos Respublikos pašto įstatymo, Pašto paslaugos teikimo taisyklių ir kitų pašto paslaugos teikimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir periodiškumu teikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai ataskaitas apie suteiktą pašto paslaugą (atsakingas Bendrovės vadovas, tel.: +1 312 626 6661).

Už šios tvarkos pažeidimus darbuotojai atsako Bendrovės vidaus tvarkos taisyklių ir (arba) teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.